twitter youtube google

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016 19:23
Εκτύπωση

 photo ep.jpgΤην ενεργοποίηση Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για τις νησιωτικές περιοχές του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ζητά με επιστολή του προς τον Υπ. Οικονομικών το Επιμελητήριο. Αναλυτικά η επιστολή:

Σε συνέχεια της από 08-12-2016 επιστολής σας με Αρ. Πρωτ. 130503/ΑΝ 266 αναφορικά με την Ενεργοποίηση Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για τις νησιωτικές περιοχές του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης παραθέτουμε συνοπτικά τις προτάσεις του Επιμελητηρίου Χίου και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

 

ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Στρατηγικός μας στόχος είναι η άμεση εφαρμογή της Πολιτικής για: Ποιοτικά Νησιά, Πράσινα Νησιά, Νησιά Ίσων Ευκαιριών , νησιά οικονομικά θωρακισμένα και ανταγωνιστικά.

Με άλλα λόγια σε ότι αφορά τον όρο «ποιοτικό νησί», ζητούμε την ανάληψη μέτρων, ώστε οι τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντιπαλέψουν με την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να παραμένουν ανταγωνιστικές στην εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά. Ο στόχος για Πράσινο Νησί είναι η απάντηση στους περιορισμένους φυσικούς πόρους (μείωση της χρήσης κρίσιμων και «ακριβών» πόρων όπως το νερό, η ενέργεια, με παράλληλη ανακύκλωση κάθε είδους αποβλήτων που παράγονται από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά) . Όταν μιλάμε για νησιά ίσων ευκαιριών, στόχος μας πρέπει να είναι η παροχή στους κατοίκους και στους επιχειρηματίες που ζουν και δραστηριοποιούνται σε αυτά ευκαιριών ισοδύναμου αποτελέσματος με εκείνο που έχουν οι κάτοικοι της ηπειρωτικής χώρας.

Βασικός στρατηγικός στόχος των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων πρέπει να είναι –κατά την άποψή μας- η οικονομική θωράκιση νησιών απέναντι στην αυξανόμενη οικονομική εξάρτηση από την Τουρκία: Τα τελευταία έτη λόγω της οικονομικής κρίσης έχει υπάρξει μονομέρεια όσον αφορά το βαθμό εξάρτησης αρκετών τοπικών επιχειρήσεων από την Τουρκία (μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων κυρίως τουριστικών εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τους Τούρκους επισκέπτες) με ότι συνεπάγεται κυρίως όσον αφορά το επιχειρηματικό ρίσκο.

Στρατηγικός στόχος τέλος πρέπει να είναι η μετατροπή της νησιωτικότητας από πρόβλημα σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Παρακάτω παραθέτουμε επιμέρους προτάσεις, τις οποίες σας καλούμε να λάβετε υπόψη κατά το σχεδιασμό των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για τις νησιωτικές περιοχές του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου:

Θέσπιση της αρχής του μεταφορικού ισοδυνάμου, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Αναβάθμιση Κεντρικού Λιμένος Χίου με δυνατότητα πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων (υλοποίηση master plan, χρηματοδότηση μελετών και κατασκευής)

Αναβάθμιση Κεντρικού Αερολιμένος Χίου : Χρηματοδότηση ολοκλήρωσης master plan Κεντρικού Αερολιμένος Χίου

Χρηματοδότηση υποδομών μπλε Οικονομίας (θαλάσσιος τουρισμός κ.α.):

Χρηματοδότηση κατασκευής σύγχρονων τουριστικών μαρίνων με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών υψηλής οικονομικής δυνατότητας (high spenders) και την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού.

Χρηματοδότηση δημιουργίας και διαχείρισης Θαλασσίων Πάρκων & Αποθεμάτων στο Αιγαίο.

Αναβάθμιση υγειονομικών υπηρεσιών:

Χρηματοδότηση κέντρων υγείας με στόχο την καλύτερη παροχή υπηρεσιών περίθαλψης στους κατοίκους.

Αναβάθμιση (τεχνολογική και σε έμψυχο δυναμικό) Γενικού Νοσοκομείου Χίου (Σκυλίτσειο).

Κινητροδότηση στελέχωσης των νησιωτικών μας νοσοκομείων

Χρηματοδοτικά Εργαλεία για ΜΜΕ-Επενδυτικό ΣΟΚ για αναστροφή δυσμενούς οικονομικού κλίματος:

Προκήρυξη προγραμμάτων χρηματοδότησης με ισχυρά επενδυτικά κίνητρα για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στα νησιά.

Άμεση προκήρυξη ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων για επιχειρήσεις μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών, τουρισμού και αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής (έμφαση σε προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ) στα νησιά του Β. Αιγαίου μέσω των ΠΕΠ.

Γενναία αύξηση χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στα νησιά μέσω Επενδυτικού Νόμου.

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω Τραπεζικών οργανισμών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις νησιών.

Χρηματοδοτικά προγράμματα ενίσχυσης του κατασκευαστικού κλάδου

Προγράμματα επιμόρφωσης-κατάρτισης :

Αύξηση ποσοστού χρηματοδότησης κατάρτισης μέσω ΛΑΕΚ για τα νησιά του Αιγαίου.

Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και επιχειρηματιών σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων (ψηφιακή οικονομία, social media, πωλήσεις, marketing, ξένες γλώσσες, credit control κ.α.)

Ίδρυση Περιφερειακών Δομών Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής με αντένες στα νησιά (έδρα Επιμελητηρίων) . Οι δομές θα στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της παροχής αποτελεσματικής ενημέρωσης & εξατομικευμένης υποστήριξης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκτός των άλλων στόχος τους θα είναι η αξιοποίηση όλων των κινήτρων που δίνονται από τα Ευρωπαϊκά & Εθνικά προγράμματα για ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Δομές συμβουλευτικής

Δομές καινοτομίας

Δομές συνεργειών – clustering

Εκπαίδευση – Κατάρτιση

Δομές υποστήριξης της εξωστρέφειας

Διαφημιστική προβολή νησιών : Χρηματοδότηση σύγχρονης διαφημιστικής προβολής νησιών σε αγορές –στόχους. Χρηματοδότηση Συμμετοχής σε Εθνικές και Διεθνείς Εκθέσεις

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικών Αποστολών και αξιοποίηση δικτύου Enterprise Greece (σε συνεργασία με τοπικά Επιμελητήρια) με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των νησιωτικών επιχειρήσεων.

Χρηματοδότηση δημιουργίας (στη Χίο) Ναυτιλιακού Συνεδριακού Εκπαιδευτικού και Εκθεσιακού Κέντρου που θα αξιοποιήσει το μοναδικό δίκτυο των ανθρώπων που ασχολούνται με τον κλάδο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ασφαλείας στους νησιώτες (αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού και αύξηση ανθρώπινου δυναμικού) σε Αστυνομία , Λιμενικό και Τελωνείο

Προκήρυξη νέου κύκλου του προγράμματος Αστικών Αναπλάσεων αποκλειστικά για τα νησιά Β&Ν. Αιγαίου με στόχο τον εξωραϊσμό των περιοχών που επλήγησαν από το προσφυγικό.

Αποκατάσταση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του νησιού, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι τοπικοί πόροι με σκοπό την προσέλκυση τουριστών. Στη Χίο υπάρχει ένα τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα αναξιοποίητο και εάν υπάρξει χρηματοδότηση θα αλλάξει εντελώς η φυσιογνωμία του νησιού.

Ατέλεια σε αεροπορικές μεταφορές (πχ Αεροναυτιλιακά τέλη), ώστε να προσεγγισθούν αεροπορικές εταιρείες και να αναστραφεί το αρνητικό κλίμα. Πλέγμα κινήτρων σε tour operators για να εντάξουν τα νησιά Β&Ν Αιγαίου στους προορισμούς τους.

 

unnamed

image

12

12

Newsletter