ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΥΑΝΧ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021 20:02
Εκτύπωση

12

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Νήσου Χίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου), προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό κατά τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών αυτής και την υπ’ αρ. 389/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό 18 30/10/2020), για την ανάδειξη Προμηθευτή με προϋπολογισμό 58.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο χρόνος ισχύος της Σύμβασης θα είναι (24) μήνες από την υπογραφή της.

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι Αεροδρομίου.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ 20PROC007681858.

Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου http://www.deyaxiou.gr/.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι αεροδρομίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 04/02/2021 και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών 10:00 π. μ.